БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

3.1.6."байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг бууруулах ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар ...

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2001 оны а/29 тоот захирамжаар Байгаль орчны алба анх байгуулагдсан ба Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 67 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2009 оны 141 дүгээр захирамжаар ...

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

газар 34.3 мянган га-аар хасагдаж, усан сан бүхий газарт өөрчлөлт ороогүй байна. 73.4 0.5 0.3 9.2 0.4 Хот, тосгон, бусад суурины газар Зам, шугам, сүлжээний газар Ойн сан бүхий газар Усны сан бүхий газар

Хяналт, мониторинг - greensoft.mn

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГ. Бид байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар 5 жил тутам баталгаажуулж, "бага эрсдэл"-тэй гэж дүгнэгдэж ирлээ.

Байгал орчны үнэлгээ

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг үнэлгээний шинжээч ажлын 14 хоногт багтаан хийж дараах дүгнэлт гаргана: 1.Техник, технологи, үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд халтай, газар зохион ...

Байгаль орчин - Badrakh Energy

байгаль орчны суурь судалгаа, хээрийн судалгаа, үнэлгээ боловсруулалт гэсэн дөрвөн үе шаттай хийж гүйцэтгэсэн байна. Үнэлгээнд цацраг, хими, хог хаягдал, хөрс, ургамал, заг, агаар, дуу ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

3.1.4."байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ" гэж аливаа төслийн техник, эдийн засгийн төлөвлөлтийн баримт бичиг, зураг төсөл, улсын болон бүс нутаг, салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит. Хууль тогтоомж, тогтоол ...

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Нэг.Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх хортой, аюултай нөлөөллийг багасгах дэвшилтэт арга, хоргүй ...

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн, судлаачдын оролцоотойгоор, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, судалгааны аргазүйг ашиглан дараахи …

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

6. Хүн амын эрүүл мэнд, мал, ан амьтан, байгаль орчинд онцгой нөлөө бүхий хортой бодисыг хамгаалан булахад зориулан газрын хэвлийг ашиглуулах тухай асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэнэ. 7.